Використання інтерактивних форм і методів роботи у навчанні педагогів

З досвіду роботи вихователя-методиста вищої категорії Бабенко Л.В.

Поєднання традицій і перспективи – необхідна умова почуття нації
Софія Русова

Головною тезою, вихідним науковим положенням, на якому базується процес оновлення змісту дошкільної освіти України XXІ століття, є визнання пріоритету розвитку особистості дитини, цінності й сенсу її буття. Саме ці засади покладені в основу модернізаційних процесів, пов’язаних з гуманізацією цілей і принципів дошкільної освіти.

Найважливіші цінності нашої національної культури – самостійність, самосвідомість, індивідуальність дитини, її особистісний спосіб життя.

Оновлення структури і змісту дошкільної освіти, гуманізація її цілей і принципів висувають підвищені вимоги до професійних та особистісних якостей сучасного педагога. Важливим аспектом педагогічної діяльності є поглиблене самопізнання, педагогічна рефлексія, здатність творчо змінюватися відповідно часу та власного потенціалу, відкритість інноваціям, гнучкість, спроможність навчатися впродовж життя.

Методична робота в дошкільному навчальному закладі є важливою ланкою системи безперервної освіти педагога. Вона спонукає вихователів до роботи над підвищенням свого фахового рівня, сприяє збагаченню їх педагогічного досвіду. Методична служба має так організувати роботу, щоб вихователь міг не лише поповнювати свої фахові знання, а й впроваджувати їх у практику роботи, широко використовуючи форми і методи гуманізації педагогічного процесу, що сприяють становленню дитини, як особистості.

Завдання методичної служби допомагати вихователям усвідомити необхідність орієнтуватися на реалізацію особистісно орієнтованої моделі дошкільної освіти, забезпечення індивідуального підходу до розвитку, виховання і навчання дітей. Тому є важливим, не відкидаючи основних форм роботи з педагогічними кадрами наповнювати їх новим змістом.

Використання інтерактивних форм і методів роботи у навчанні педагогів

Мета сучасної дошкільної освіти – не дати дитині багаж знань, а навчити їх здобувати. З дошкільного віку дитина має оволодіти способами здобуття потрібної інформації, вміннями аналізувати, систематизувати, розуміти причини і робити висновки, що знадобляться йому у подальшому житті. Саме такі завдання стоять перед педагогами дошкільного закладу. Нова парадигма освіти потребує нового педагога – креативного, активного, ініціативного. На сучасному етапі розвитку системи освіти все більше уваги приділяється професійному розвитку й освіті дорослої людини.

Сучасний вихователь має володіти творчим мисленням, креативними навичками, вмінням експериментувати, щоб працювати в нових умовах, які вимагають винахідництва і раціоналізаторства. Особливістю творчого педагога є те, що він реалізує свої особистісні й професійні творчі потенції засобами натхненної педагогічної діяльності та активної взаємодії між педагогом і дитиною. Все це переконує передусім у необхідності створення відповідного мікросередовища в колективі дитячого садка, щоб стимулювати творчі пошуки вихователів.

Діяльність методичної служби повинна бути спрямована на забезпечення якісної освіти, впровадження у практику роботи цілісного підходу до розвитку особистості, формування життєздатної, гнучкої, творчої людини, всебічно розвиненої, компетентної та здорової особистості, впровадження сучасних моделей освітнього процесу, надання методичної допомоги педагогічним працівникам у організації життєдіяльності дошкільника для досягнення нової сучасної якості дошкільної освіти.

Одним з напрямків методичної роботи з педагогічними кадрами є впровадження у практику сучасних форм методів і прийомів, спрямованими на розвиток креативного мислення й активізацію творчого потенціалу вихователів.

У роботі з підвищення професійного рівня педагогічних працівників доцільно використовувати різні форми роботи з педагогами: колективні, групові, індивідуальні.

З метою ефективної організації методичної роботи необхідним є врахування професійної підготовки педагогів. Для цього необхідно використовувати діагностування педагогів: експрес-опитування, анкетування на виявлення ставлення педагогів до нововведень, самоаналіз рівня фахової майстерності.

Дієвою формою методичної роботи з вихователями та спеціалістами дошкільного закладу педагогічними працівниками є консультування. Консультації надаються з основних напрямків роботи педагогічного колективу, педагогічних проблем, а також за індивідуальним запитом.

Важливим засобом, що сприяє обміну педагогічним досвідом та стимулює педагогів до вдосконалення власної професійної майстерності є проведення відкритих заходів та колективних переглядів різних форм роботи з дітьми. Завданням відкритих заходів є підвищення кваліфікації насамперед тих педагогів, які є гостями на них, а також відшліфування педагогічної майстерності вихователя, який проводить відкритий захід, або експертиза інновацій, що він застосовує у роботі з дітьми. Педагог В.О.Сухомлинський писав: «Молодий педагог швидко стане майстром своєї справи, уникне багатьох помилок, якщо візьме до уваги досвід інших педагогів та буде застосовувати його у своїй практиці». Для удосконалення роботи щодо проведення відкритих форм роботи з дітьми слід надавати рекомендації педагогам, щодо проведення відритого заходу, використовувати алгоритм аналізу відкритого заходу, картки самоаналізу різних форм роботи з дітьми.

Поряд з традиційними формами, методами і прийомами організації методичної роботи з педагогами сучасними є інтерактивні форми, методи і прийоми роботи як самостійні, або як складові семінарів та семінарів-практикумів.

Інтерактивне навчання це спеціальна форма організації тієї чи іншої діяльності. Вона має достатньо конкретну та прогнозовану мету та організацію комфортних умов навчання, при яких педагог відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність, що робить продуктивним та ефективним весь навчальний процес. Процес взаємодії організований таким чином, що практично всі учасники втягнуті в процес пізнання, обговорення. Вони мають можливість розуміти і рефлектувати з приводу того, що вони знають, розуміють, про що думають. Сумісна діяльність в даному процесі означає, що кожен учасник вносить свій особистий індивідуальний внесок , має можливість обмінюватися знаннями, особистими ідеями, засобами діяльності, почути думку колег. Відбувається цей процес в атмосфері доброзичливості і взаємної підтримки , що дає змогу отримати не тільки нові знання по обговорюваній проблемі, але і розвиває саму педагогічну діяльність та переводить її на високі форми кооперації та співробітництво.

Інтерактивна діяльність передбачає організацію та розвиток діалогового спілкування, яке веде до взаємодії, взаєморозумінню та спільному рішенню та прийняття найбільш загальних, але значимих для кожного учасника задач. Під час інтерактивної взаємодії відбувається не тільки накопичення знань, а також формується механізм самореалізації вихователя.

Методи та прийоми інтерактивного навчання педагогів: полілоги, «Мозковий штурм», «Мікрофон», робота в парах, малих групах.

«Мозковий штурм» – це процедура групового креативного мислення, а точніше засіб отримання від групи осіб великої кількості ідей. Це швидкий, рішучий наступ у грі, мета якого – групове розв’язання проблем. Першочерговим завданням групи є пошук нових альтернативних варіантів розв’язання проблемних ситуацій. Його вихователь-методист використовує під час колективного планування певної діяльності чи заходу, для накопичення ідей, пошуку рішень, виявлення знань або асоціацій учасників із заданого питання.

«Мікрофон» – пошук і виявлення оригінальних рішень з теоретичних та практичних питань, надається можливість кожному вихователю висловити власну думку.

Робота у парах, малих групах - групова робота, допомагає змінити неконструктивне ставлення до колег на ефективну модель співробітництва. Вихователям пропонується об’єднатися в групи зазвичай за бажанням. Проте якщо розглядається питання методики наприклад вихователі об’єднуються за принципом роботи з дітьми певної вікової категорії.

Метод «Карусель» сприяє конструктивному спілкуванню, підвищує результативність колективної діяльності. Суть методу полягає в тому, що вихователі об’єднуються в дві групи, кожна група обирає лідера, в обов’язки якого входять керівництво процесом обговорення і узагальнення колективної думки. Протягом певного часу кожна група опрацьовує запропоноване питання. Сформульовані відповіді записують на планшеті (листі паперу). Педагоги розміщуються утворюючи зовнішнє та внутрішнє коло один навпроти одного) по типу каруселі. Потім за сигналом ведучої групи обмінюються записами, передаючи їх по колу. Кожна група ознайомившись з відповідями та думками колег,вносить свої доповнення. Групи обмінюють формулярами доти, доки кожна група не одержить свій власний варіант розробки обраного питання. Кожна група готує стисле повідомлення.

Метод «Броунівський рух» (навчаючись - учусь). Цей метод дає змогу вихователям уяснити загальну картину понять і фактів, формує вміння працювати з літературою, передавати свої знання колегам.

Тренінг – форма методичної роботи, спрямована на здобуття знань, умінь, навичок, корекцію установок для успішного розв’язання навчально-виховних завдань. Під час тренінгу вдосконалюються вміння виступати перед аудиторією, вести ділову розмову, правильно поводитись у конфліктних ситуаціях.

Інтелектуальна розминка - сприяє активізації знань, підвищення загальноосвітнього рівня педагогів, складається із питань та відповідей.

Ділова гра - метод імітації прийняття рішень у різних педагогічних ситуаціях, умовне відтворення організаційної ситуації в ігровій формі. Суть гри полягає в тому, що учасники гри продукують свої ідеї відносно заданої проблеми, потім разом аналізують їх до того моменту, коли певне рішення задовольнить усіх або більшість гравців. Ділова гра навчає учасників демократичності й відповідальності. Під час її проведення можна створити такі умови, за яких кожен із учасників отримує можливість максимально розкрити свій потенціал.

«Круглий стіл» - форма роботи, яку організовують за участю спеціалісті практичного психолога, медичної сестри, інструктора з фізкультури, вчителя-логопеда. На обговорення виноситься тема, яку треба розглянути різнобічно: з погляду психології, педагогіки, фізіології. Слухачам заздалегідь пропонують тему повідомлень, що їх коментуватимуть запрошені фахівці: передбачається активна участь педагогів в обговоренні проблеми. На навчальні зустрічі за «круглим столом» виноситься тема, яка хвилює слухачів або яку слід розглянути ґрунтовніше. Запитання до запрошених формулюється заздалегідь.

Дискусія - колективне обговорення якогось складного питання. Заздалегідь готується література відповідно до теми, учасники ознайомлюються з темою. Наприкінці дискусії формується єдине колективне розв’язання проблеми або рекомендації.

Брейн-ринг - пізнавальна гра, яка сприяє закріпленню теоретичних та уточненню знань вихователів, передбачає колективні завдання, розвиток умінь педагогів знаходити правильні рішення педагогічних проблем.

Використовуючи у навчанні педагогів інтерактивні форми, методи та прийоми слід дотримується правил організації :

- Обов’язкова участь всіх педагогів;

- Регламентованість у часі;

- Прийняття будь яких думок та відповідей;

- Формування узагальнень та висновків.

Використання інтерактивних форм у навчанні педагогів сприяє активізації педагогів. Вони вносять в освітній процес свіжі думки, нові ідеї, сприяють згуртуванню колективу, мають значні переваги перед традиційними формами роботи. Їхня оригінальність, новизна викликають інтерес, використання ігрових методів допомагає зняти суб’єктивні бар’єри в спілкуванні (побоювання помилитися, прийняти неправильне рішення тощо). Вони охоплюють весь потенціал людини: рівень та обсяг її компетентності самостійність, здатність до прийняття рішень, взаємодії.

Інтерактивність у навчанні педагогів легко пояснити такою словесною конструкцією, виведеною досвідом педагогів і психологів ще в античні часи:

Те, що я чую, я забуваю;
Те, що я бачу й чую, - я трохи пам'ятаю;
Те, що я чую, бачу й обговорюю, - я починаю розуміти;
Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю - я набуваю навичок;
Коли я передаю знання іншим - стаю майстром.

/Files/images/рассказы сказки.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 2058

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.